„PRZERÓB-MY na Święta” 2018

REGULAMIN dla WYSTAWCÓW

 

 1. Definicje

 

  1. Organizator – firma O.K.F. Eliza Poprawa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krośniewickiej 2B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5242406429
  2. Wydarzenie – wydarzenie targowe organizowane przez Organizatora w dniach 15-16.12.2018 roku w lokalu na Placu Vogla w Warszawie (www.placvogla.pl) w godzinach 10-17.
  3. Wystawca - osoba prawna lub fizyczna, która prowadzi ekspozycję i sprzedaż swoich produktów podczas Wydarzenia
  4. Przestrzeń Targowa – lokal w centrum handlowym Plac Vogla w Warszawie w którym zorganizowane jest Wydarzenie w terminie 15-16.12.2018
  5. Stoisko Targowe – miejsce w Przestrzeni Targowej wydzielone przez Organizatora, w którym Wystawca aranżuje ekspozycję swoich produktów i prowadzi ich sprzedaż.

 

 1. Udział w Wydarzeniu

 

  1.  Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, której oferta wpisuje się w tematykę Wydarzenia.
  2.  Wystawca zgłasza chęć udziału w Wydarzeniu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę  

 www.przerobmy.pl lub na adres przerobmy@pimpit.pl podając nazwę marki oraz link do swojej strony www  

 lub FB i wielkość preferowanego stoiska.

  1.  Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przesyła drogą mailową informację o potwierdzeniu udziału Wystawcy

 w Wydarzeniu. Opłatę za stoisko Wystawca uiszcza dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału od  

 Organizatora.

2.4.  Do zawarcia umowy uczestnictwa w Wydarzeniu między Organizatorem a Wystawcą dochodzi w chwili

        uiszczenia opłaty za Stoisko Targowe

  1.  Wystawca może utracić prawo do udziału w Wydarzeniu z chwilą niezapłacenia należności za uczestnictwo w

 terminie określonym przez Organizatora.

2.6.  Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Wystawców biorących udział w Wydarzeniu oraz odrzucenia

         zgłoszenia bez podania przyczyn.

              2.7.  Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora udziału Wystawcy w Wydarzeniu, Wystawca udziela 

  Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do korzystania ze zdjęć , logotypów i opisów

  umieszczonych na stronie www marki oraz stronie marki na Facebook ,podanych w zgłoszeniu, wyłącznie w

  celu promocji Wydarzenia, na następujących polach eksploatacji:

 1.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 1. w zakresie rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz  

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

                               c) do wykorzystania ich w celach promocyjnych Wydarzenia.

 

 1. Odpłatność za Stoisko Targowe oraz warunki rezygnacji z udziału w Wydarzeniu

 

3.1.  Wysokość opłat za udział w Wydarzeniu określa Organizator. Cena stoiska obejmuje okres przygotowania,

         promocji,  trwania i likwidacji imprezy. W opłacie za Stoisko targowe nie uwzględnione jest wyposażenie

         stoiska.

3.5.  Warunkiem objęcia stoiska jest uiszczenie opłaty za stoisko w terminie 5 dni od potwierdzenia przez

         Organizatora pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.

3.6.  W przypadku pisemnego zgłoszenia Wystawcy o rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie do dnia 

        26.11.2018, zwrotowi podlega 100 % wniesionych kosztów przez Wystawcę. Zwroty będą realizowane w

        terminie do 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.

3.7.  W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu po dniu 26.11.2018 lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę,  

        zgłaszającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych  kwot.

3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wielkość sprzedaży osiągniętą przez Wystawcę, Wystawca nie

        może mieć z tego tytułu roszczeń wobec Organizatora.

3.9.  Organizator wystawia fakturę VAT za stoisko targowe na dane podane w zgłoszeniu Wystawcy.

        Faktura zostanie Wystawcy przesłana na jego adres e-mail w terminie do 14 dniu od zaksięgowania przez

       Organizatora wpłaty za  Stoisko Targowe.

 

 

 

 1. Stoisko Targowe, ekspozycja i sprzedaż produktów

 

  1.  Wyposażenie stoiska leży po stronie Wystawcy. Wystawca dysponuje Stoiskiem Targowym o powierzchni zgodnej z zamówieniem –  zgłoszeniem wysłanym przez Wystawcę. O lokalizacji Stoiska Targowego w Przestrzeni Targowej decyduje Organizator.
  2.  Wystawca nie jest uprawniony do instalowania w Przestrzeni Targowej żadnych elementów stałych a  

 wszelkie standy, stoły, krzesła, dekoracje i inne wyposażenie niezbędne do aranżacji Stoiska Targowego

 Wystawca wstawi tymczasowo na swój koszt. Wystawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek naruszania

 lub ingerowania w strukturę i instalacje Przestrzeni Targowej, posadzkę, ściany, namioty targowe i inne

 elementy obiektu, nie zezwala się na wiercenie , klejenie itp.

  1.  Wystawca odpowiada materialnie za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania Przestrzeni

 Targowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

 Wystawca odpowiada materialnie za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania wypożyczonych  od Organizatora stołów i krzeseł, jeśli takie wypożyczenie ma miejsce.

  1.  Wystawca jest zobowiązany do ukończenia aranżacji stoiska do godziny otwarcia Wydarzenia. Po zakończeniu

 prac montażowych i demontażowych stoiska Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości  

 (kartony, folie, deski, itp.). W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni Organizator zleci

  wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy.

  1.   Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych na terenie Przestrzeni Targowej i całego

  Obiektu Plac Vogla, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP i ppoż oraz innych wymagań

  wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznego Regulaminu Placu Vogla.

4.6.   Wystawca ma obowiązek właściwego oznakowania własnych towarów.

4.7.   Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na ekspozycję towarów, które uzna za 

          niebezpieczne, uciążliwe,  obrażające uczucia religijne lub naruszające zasady dobrego obyczaju.

4.8.   Za zabezpieczenie towaru jest odpowiedzialny wyłącznie Wystawca. Organizator nie ponosi 

          odpowiedzialności za straty wynikające z kradzieży podczas trwania Wydarzenia.

4.9.   Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane przez Wystawców ani

          za ich prawidłowość w świetle prawa handlowego.

4.10. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru na noc pomiędzy dniami targowymi.

4.11. W godzinach otwarcia Wydarzenia stoiska muszą być dostępne dla zwiedzających.

4.12. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze Stoiska i Przestrzeni Targowej pustych opakowań przed

          rozpoczęciem Wydarzenia.

4.13. Wystawca powinien posiadać własny przedłużacz oraz oświetlenie (LED lub energooszczędne).

 

 

 1. Bezpieczeństwo podczas Wydarzenia

 

  1.  Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia broni, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których

 używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób biorących udział w Wydarzeniu.

5.2.  Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych

         zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

5.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów znajdujących się na Przestrzeni Targowej  

         przed, po i w trakcie trwania Wydarzenia.

5.4.  Organizator nie odpowiada za pojazdy, ani inne ruchomości pozostawione na Przestrzeni Targowej i w jej

 okolicy.

5.5.  Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, za szkody wyrządzone z  winy Wystawcy,

 oraz za szkody spowodowane siłą wyższą. Dotyczy to również okresu pomiędzy dniami targowymi.

5.6.  Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora

 szczególnych środków ochrony.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

  1.   Wysłanie przez Wystawcę zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją zapisów

  niniejszego regulaminu.

  1.   Wystawcy biorący udział w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora zobowiązani są do stosowania

  obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania niniejszego regulaminu,

  1.   W przypadku okoliczności od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia,

  odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy.

  1.   W przypadkach określonych w pkt. 6.3., z wyjątkiem odwołania imprezy z winy Organizatora , Wystawcy nie

  przysługuje prawo do odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie.

  1.   W przypadku odwołania imprezy z winy Organizator  Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez

  odsetek.

  1.   Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora poddaje

  się orzecznictwu Sądu.

  1.   Informacje uzyskane od Wystawców za pośrednictwem zgłoszeń, czy innych dokumentów, będą

  wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją wydarzenia tj. do wystawienia faktur za

  Stoiska, oraz do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem na zasadach   

  określonych w ustawie z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z

  1997r. z późn.  zm.).

6.8.   Wystawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do promowania Wydarzenia wśród swoich klientów

6.9.   Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do wykorzystania tych

          materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.

6.10. Organizator dołoży starań by Wydarzenie było promowane w mediach zarówno w swoim  zakresie jak i przy

          pomocy partnerów Wydarzenia.

6.11. Niniejszy regulamin dostępny jest do pobrania na stronie Wydarzenia www.przerobmy.pl

6.12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Wydarzenia oraz zasad organizacji wydarzenia w  

         razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Wystawców za

         pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronie Wydarzenia www.przerobmy.pl

6.13. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych przepisów regulaminowych oraz innych zmian

          regulowanych stosownym aneksem, o czym będzie informował Wystawców za pośrednictwem poczty e-mail

          oraz na stronie Wydarzenia www.przerobmy.pl

6.14. Wystawca jest zobowiązany do prowadzenia ekspozycji i sprzedaży swoich produktów na Stoisku Targowym

          w godzinach otwarcia Wydarzenia. Wystawcy, którzy zamkną Stoisko Targowe przed godziną zakończenia

          Wydarzenia, nie będą mieli możliwości uczestnictwa w kolejnych edycjach Wydarzeń PRZERÓB-MY.

               6.15. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Wydarzeniu winny być zgłaszane w formie pisemnej

  najpóźniej do ostatniego dnia Wydarzenia. Po upływie tego terminu reklamacje i roszczenia nie będą   

  uwzględniane.

6.16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018.

 

przerobmy@pimpit.pl

 +48 575 746 748