fbpx

Cookies

We use cookies and javascript to improve the user experience and personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

REGULAMIN

Regulamin zamawiania i sprzedaży wyrobów marki chrobek.pl

§ 1
Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie sklepu internetowego, przeznaczonej dla wyrobów marki chrobek.pl
2. chrobek.pl – marka produktów
3. Sklep internetowy – portal za pośrednictwem, którego oferowane są produkty marki chrobek.pl, działający pod adresem www.pimpit.pl
4. Wyroby – produkty marki chrobek.pl znajdujące się w ofercie chrobek.pl
5. Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych zainteresowana zakupem lub biorącą udział w transakcji zakupu Wyrobów chrobek.pl na podstawie umowy sprzedaży zawieranej na odległość. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do konsumenta;
6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze chrobek.pl czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Czas dostawy – to czas od momentu przekazania paczki zawierającej Wyroby marki chrobek.pl przewoźnikowi (kurierowi) do momentu dostarczenia przesyłki do Klienta, na wskazany przez niego adres.
8. Czas realizacji zamówienia to czas rozumiany jest jako czas od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania paczki przewoźnikowi (kurierowi).
9. Cena Wyrobu – cena widoczna w Sklepie internetowym lub ustalona z Klientem w przypadku zamówienia indywidualnego zawierająca podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.
10. Data wpłaty środków – data uznania rachunku bankowego chrobek.pl.
11. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 2
Postanowienia wstępne
1. Bezpośredni kontakt z chrobek.pl możliwy z jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: chrobek.pl@gmail.com lub za pośrednictwem telefonu pod numerem: (+48) 889 606 452, lub na adres Robert Choiński, ul. Owocowa 22, 05-250 Łąki. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.chrobek.pl.
2. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu, oraz standardowe oprogramowanie komputerowe, przy czym chrobek.pl nie odpowiada za działanie Sklepu internetowego.
3. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia i elementy graficzne zawarte w sklepach internetowych, oznaczone marką chrobek.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody chrobek.pl. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.
4. chrobek.pl nie odpowiada za działanie przewoźników, w tym kurierów, zasady te reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1894 r. z późniejszymi zmianami oraz inne akty prawne.

§ 3
Zamówienia, dostępność wyrobów i sprzedaż
1. Wyroby marki chrobek.pl widoczne w Sklepie internetowym, dostępne są niezwłocznie.
2. Sprzedaż Wyrobów marki chrobek.pl następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz w oparciu o inne zamówienia w tym indywidualne na zlecenie Klienta.
3. 3. Czas realizacji zamówienia indywidualnego na zlecenie Klienta wynosi 14 Dni roboczych od momentu ustalenia wszystkich szczegółów zamówienia i wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej z Klientem na rachunek bankowy wskazany przez chrobek.pl.
4. Wysyłka Wyrobów marki chrobek.pl jest realizowana w ciągu 3 Dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty całości środków zgodnie z Ceną Wyrobu przy czym wysyłka nie obejmuje Czasu dostawy.
5. Wysyłki Wyrobów marki chrobek.pl realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym wysyłki/zamówienia nie są realizowane za pobraniem.
6. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
7. Z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej, przyjmowane są również zamówienia drogą telefoniczną, jednak w takim przypadku chrobek.pl potwierdzi za pośrednictwem e-mail szczegóły zamówienia.
8. Klient na etapie zakupu Wyrobu widocznego w Sklepie internetowym lub składania zamówienia indywidualnego wskazuje – rodzaj dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon, Faktura VAT).
9. Standardowo dokumentacja przesyłana jest do Klienta drogą mailową, dopiero na wyraźną prośbę Klienta, wysyłany jest paragony lub faktura w formie papierowej.

§ 4
Wyroby
1. Wyroby dostępne w sklepie internetowym są nowe, dokładnie opisane w formie tekstowej, oraz przedstawione w postaci fotografii.
2. Kolory i odcienie oferowanych przez chrobek.pl Wyrobów mogą odbiegać od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych parametrów monitora, na którym wyświetlane jest zdjęcie danego Wyrobu.
3. Drewniane produkty są naturalne i w tej formie są zachowane. tj. chrobek.pl dokona wszelkiej należytej staranności, aby utrzymały one swój naturalny charakter.
4. W przypadku wyrobów drewnianych, nie uznaje się jako wady pęknięć powstałych w skutek schnięcia drewna.
5. Kora pozostawiona na Wyrobach chrobek.pl stanowi walor estetyczny, ale chrobek.pl zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania jakichkolwiek reklamacji z tytułu jej pęknięcia i/lub odpadnięcia od Wyrobu.
6. chrobek.pl nie odpowiada za uszkodzenia Wyrobu powstałego w wyniku nie prawidłowego użytkowania (np. zrzucenie ze stołu itp).

§ 5
Ceny Wyrobów
1. Ceny Wyrobów chrobek.pl podane w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2. Ceny za Wyroby chrobek.pl wytwarzane według zamówienia indywidualnego ustalane są na podstawie zamówienia i podawane do wiadomości Klienta emailem.
3. Koszty przesyłki Wyrobów chrobek.pl ponosi Klient.

§ 6
Warunki zwrotu
1. Anulowanie przez Klienta zamówienia indywidualnego może nastąpić w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia.
2. Wyrób może zostać zwrócony przez Klienta, w przypadku gdy, kompletnie odbiega od zamówionego przedmiotu zamówienia indywidualnego lub gdy nastąpiło uszkodzenie zamówionego przedmiotu wynikające ze złego przygotowania paczki do wysyłki przez chrobek.pl.
3. Środki pieniężne zwracane są przez chrobek.pl na rachunek Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni roboczych na nr konta bankowego, z którego Klient dokonał przelewu na rzecz chrobek.pl.

§ 7
Odpowiedzialność
1. chrobek.pl jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Wyrób ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), na następujących zasadach:
a) wada fizyczna polega na niezgodności Wyrobu z umową. W szczególności Wyrób jest niezgodny z umową, jeżeli:
i) Wyrób nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
ii) Wyrób nie ma właściwości, o których istnieniu chrobek.pl zapewnił Konsumenta;
iii) Wyrób nie nadaje się do celu, o którym chrobek.pl poinformował Konsumenta przy zawarciu umowy;
iv) Wyrób został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
b) Wyrób ma wadę prawną, jeżeli Wyrób stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Wyrobem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
c) chrobek.pl jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
d) chrobek.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Wyrobu;
e) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
i) żądanie obniżenia ceny Wyrobu albo odstąpienie od umowy, chyba że chrobek.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
ii) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez chrobek.pl usunięcia wady żądać wymiany Wyrobu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez chrobek.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
f) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt chrobek.pl dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje dotyczące wad Wyrobu Klient powinien kierować do chrobek.pl w formie pisemnej na adres:
Robert Choiński,
ulu. Owocowa 22
05-250 Łąki
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: chrobek.pl@gmail.com.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta przy odbiorze od firmy kurierskiej zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, wymagane jest sporządzenie przez Klienta w obecności dostawcy protokołu. W takim przypadku odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki ponosi dostawca i reklamacja toczy się wedle procedur lub regulaminu właściwych dla firmy kurierskiej.
3. Przyjęcie przesyłki z Wyrobem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
4. W pozostałych przypadkach, nie wskazanych w punkcie 3 powyżej reklamacje zgłaszane są do chrobek.pl.
5. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Wyrobu i żądanie Klienta, a także dokumentację fotograficzną.
6. chrobek.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli chrobek.pl nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
7. Jeśli reklamacja zostanie uznana, chrobek.pl podejmie odpowiednie działania.
8. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
a) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
b) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
c) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ogólnie obowiązujących ustaw prawa polskiego.
2. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, obowiązującymi od 25 grudnia 2014, do każdej przesyłki dołączany jest formularz odstąpienia od umowy, który w razie chęci zwrotu zakupionego towaru należy wypełnić i dołączyć do zwracanej przesyłki. Termin na dokonanie zwrotu to 14 dni. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny zwrotu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć fakturę VAT lub paragon. Zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie z dołączonym paragonem lub fakturą. Produkt może być zwrócony tylko w stanie niezmienionym, to znaczy: JEST KOMPLETNY, NIE NOSI ŚLADÓW UŻYTKOWANIA, NIE ZOSTAŁ USZKODZONY ANI ZABRUDZONY.
4. chrobek.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia i umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedały. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu internetowego w zakładce “Nasi projektanci” pod nazwą chrobek.pl. W razie, gdy Klient nie akceptuje treści i/lub nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie chrobek.pl, co może skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia na Wyroby indywidualne i brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl.
5. chrobek.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia i umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedały. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu internetowego w zakładce “Nasi projektanci” pod nazwą chrobek.pl. W razie, gdy Klient nie akceptuje treści i/lub nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie chrobek.pl, co może skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia na Wyroby indywidualne i brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl.
6. Regulamin na pisemna prośbę Klienta może zostać udostępniony za pośrednictwem emaila przed złożeniem zamówienia i/lub zawarciem umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2019r.
8. Ostatniej modyfikacji niniejszego Regulaminu dokonano w dniu 18.08.2019r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zamawiania i sprzedaży wyrobów marki chrobek.pl

UWAGA: Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Robert Choiński
ul. Owocowa 22
05-250 Łąki
chrobek.pl@gmail.com


ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego Wyrobu:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór Wyrobu nastąpiło w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……


……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

WARUNKI ZWROTU I ANULOWANIA

Warunki określone w Regulaminie
Skip to content