fbpx

Cookies

We use cookies and javascript to improve the user experience and personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez Elizę Poprawę prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. Eliza Poprawa
z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego
pimpit.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
§ 1 Definicje
1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje
Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Klient – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może
być zawarta Umowa sprzedaży.
5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie Serwisu Internetowego, wymaganą dla
korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego.
9. Sprzedawca – oznacza Elizę Poprawę prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą O.K.F. Eliza Poprawa z siedzibą
w Warszawie (03-601), ul. Krośniewicka 2B, NIP:5242406429,
REGON: 368326771, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Ministra Rozwoju; e-mail:
stylova@stylova.com.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.
10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod
którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
w domenie pimpit.pl.
11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Serwisu Internetowego.
12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych
osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na
odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
wybór polecenia \\\”DODAJ DO KOSZYKA\\\” pod danym Towarem
prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na
Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej i z chwilą jego
otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
§ 3 Płatność
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie
kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy
i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
b) karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny
system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro
S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
c) karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny
system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal
(Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia
w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal
informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej
płatności).
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni
Roboczych.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
o którym mowa w §3 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta
na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na
dokonanie płatności zawiera również informację, że po
bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od
Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego
terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 4 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację
o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji
zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §3
ust. 2 Regulaminu.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę,
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 5 Rękojmia
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad
fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem
Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy
na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo
usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar
wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru
wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub
w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru
Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na
wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie
może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady
Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia
wady.
W przypadku Towaru, który był oznaczony przez Sprzedawcę jako
używany, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada
fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od
wydania Towaru Klientowi.
5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
6. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli
nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego
rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej
wadzie.
7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres
Sprzedawcy.
8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego
reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach
zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Serwisu.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi
będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których
Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub
innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest portal pimpit.pl
2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody
wyrażonej przez Klienta.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest
przez pimpit.pl Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie,
z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych
w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie
i realizację.
5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie
niezbędnym do realizacji Dostawy.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia
szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
strony internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy
sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie
możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych
mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane
są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Klient będący Konsumentem może również skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do
tekstu zmienionego Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r.

WARUNKI ZWROTU I ANULOWANIA

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach
zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Serwisu.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi
będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których
Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
Skip to content