Regulamin konkursu „Śmieciowy napis”

REGULAMIN KONKURSU „Śmieciowy napis”

REGULAMIN KONKURSU „śmieciowy napis” 
Z DNIA 20.08.2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Śmieciowy Napis”  (zwanym dalej “Konkursem”), jest O.K.F. Eliza Poprawa, z siedzibą w Warszawie, 03-601 , przy ul. Krośniewickiej 2B, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest firma Ryobi®, należąca do międzynarodowej grupy TechTronic Industries (TTI).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony w Wydarzeniu na portalu Facebook pt. „Przerób-My vol.7 – Festiwal upcyklingu, rękodzieła i designu” zamieszczonym pod adresem:

 https://www.facebook.com/events/865569650468731/  (zwanym dalej „Wydarzeniem”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest z wiertarko-wkrętarka R18PD3-215S marki Ryobi®

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora oraz w Wydarzeniu

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook w Wydarzeniu.

2. Konkurs trwa od dnia 21 sierpnia 2019 godz. 8:00 do 29 sierpnia 2019 godz. 20:00.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) zdjęcia przedstawiającego napis „Przerób-My” wykonany zgodnie z instrukcją przedstawioną w treści posta konkursowego w Wydarzeniu,

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/events/865569650468731/ 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja powołana przez Organizatora, w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/events/865569650468731/ 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest:

7.1 przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

Lub

7.2. Przesłanie informacji o chęci odebrania osobistego podczas Festiwalu Przerób-My vol.7 w dniach 31.08-1.09, a następnie zgłoszenie się osobiście po odbiór podczas Festiwalu do Punktu Informacyjnego na terenie Hali Laboratorium 2400 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie w dniach 31.08-1.09.2019 w godzinach 11-18.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. powyżej, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, wysłanie nieprawidłowych danych lub niestawienie się po odbiór osobisty nagrody powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu) Wpisu w całości oraz do jego poszczególnych elementów, zwanego w niniejszym paragrafie także „Dziełem”. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w wszelkich formatach, kody HTML i definicje CSS a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku z realizacją Wpisu, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora. Jeżeli po nabyciu przez Organizatora praw autorskich do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązana zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.

 4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu) Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i szczególności Organizator uprawniony jest do:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g) wystawiania,

h) wyświetlania,

i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian

j) użyczania i/lub najmu ,

k) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła.

6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła – jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.

7. Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania materiałami reklamowymi i promocyjnymi.

8. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

10. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

11. Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła, Uczestnik Konkursu nie otrzymuje wynagrodzenia, przeniesienie następuje w ramach udziału w Konkursie.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs „Śmieciowy napis”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2019 r. i obowiązuje do 2.09.2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.przerobmy.pl