fbpx

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawców za pośrednictwem serwisu internetowego przerobmy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”), prowadzonego przez Elizę Poprawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. ELIZA POPRAWA z siedzibą w Warszawie oraz określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Elizę Poprawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. ELIZA POPRAWA z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • 1 Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Sprzedawcy – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Sprzedawcy.
 7. Konto Kupującego – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Kupującego.
 8. Konto Użytkownika – zbiorcze określenie Konta Sprzedawcy oraz Konta Kupującego.
 9. Ogłoszenie – oznacza ogłoszenie sprzedaży Towaru, zamieszczone przez Sprzedawcę i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 14. Sklep – funkcjonalność Konta Sprzedawcy, umożliwiająca zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika będącego Sprzedawcą.
 15. Sprzedawca – oznacza Użytkownika posiadającego Konto Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 16. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie przerobmy.pl.
 17. Towar – oznacza produkt przedstawiony za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 18. Usługodawca – oznacza Elizę Poprawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. ELIZA POPRAWA z siedzibą w Warszawie (03-601), ul. Krośniewicka 2B, NIP: 5242406429, REGON: 368326771, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: przerobmy@pimpit.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  Numer BDO – 000442051.
 19. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 20. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, między Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.
 • 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, przedmiotem których są Towary prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawców.
 • 3 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Założenie Konta Kupującego nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 3. Założenie Konta Sprzedawcy jest konieczne do skorzystania z usługi: Dodawanie Ogłoszenia.
 4. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 • 4 Usługi
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu następujące usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Newsletter
  3. Prowadzenie Konta Użytkownika;
  4. Warsztaty on-line
  5. Zamieszczanie opinii
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawców usługę nieodpłatną Zamieszczenie Ogłoszenia (przy czym w razie zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu, Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy prowizję, na zasadach opisanych poniżej w §6).
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@przerobmy.pl
 10. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
 11. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §13 Regulaminu.
 12. Usługa Warsztaty on-line polega na umożliwieniu przez Usługodawcę na Stronie Serwisu Internetowego, obejrzenie przez Użytkownika nagrań audiowizualnych, zamieszczonych przez Usługodawcę.
  W celu korzystania z nagrania audiowizualnego, zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu. Jednocześnie, na Stronie Internetowej Serwisu, Usługodawca zamieszcza informacje o funkcjonalnościach i interoperacyjnościach nagrania audiowizualnego, udostępnianego w ramach usługi Warsztaty on-line.
 13. Nagrania audiowizualne, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach usługi Warsztaty on-line, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
 14. Rezygnacja z usługi Warsztaty on-line możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 15. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika publikacji na Stronie Internetowej Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności Towarów.
 16. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu.
 17. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Sprzedawcy przez Usługodawcę zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu przez czas nieokreślony (do momentu usunięcia Ogłoszenia przez Sprzedawcę, lub zawarcia przez niego Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu). W trakcie trwania usługi Sprzedawca ma możliwość edytowania Ogłoszenia. W celu skorzystania z usługi Sprzedawca wypełnia formularz udostępniony na Koncie Sprzedawcy Sprzedawcy i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Szczegółowe zasady zamieszczania Ogłoszeń, zawarte zostały w §5 Regulaminu.
 18. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczenie Ogłoszenia możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu przez Użytkownika zamieszczonego Ogłoszenia.
 19. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 • 5 Zasady Zamieszczania Ogłoszeń oraz sprzedaży Towarów
 1. Użytkownik chcąc uzyskać możliwości sprzedaży Towarów zobowiązany jest skorzystać z funkcjonalności Sklepu. W celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu Użytkownik wypełnia dedykowany formularz zamieszczony w Koncie Sprzedawcy i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniego polecenia w formularzu.
  W celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca jest również zobowiązany do przesłania Usługodawcy swojej video wizytówki, która będzie zamieszczona na profilu Sprzedawcy. Instrukcja, jak nagrać video wizytówkę zostanie udostępniona w odpowiedzi na otrzymany formularz zgłoszenia Sprzedawcy, o którym mowa powyżej.
 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza oraz video wizytówki, o której mowa powyżej, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o aktywacji funkcjonalności Sklepu. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje pełnoprawny status Sprzedawcy, możliwość korzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Sprzedawca w ramach korzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia jest zobowiązany do zamieszczonych zdjęć Towarów w wysokiej jakości, oddających rzeczywisty wygląd oferowanego Towaru. Opis Towaru powinien zawierać główne cechy i istotne parametry wyrobu.
 4. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdjęcia i treści umieszczone przez siebie w opisie Towaru, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. W przypadku uznania, że opis lub zdjęcia Towaru nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, Usługodawca może wezwać Sprzedawcę do poprawienia opisu lub zdjęcia oraz ukryć widoczność Towaru do czasu wprowadzenia tych poprawek przez Sprzedawcę.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Sprzedawcę Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, tj. prowadzenie przez Sprzedawcę działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. W przypadku uznania, że opis lub zdjęcie Towaru narusza powyższe postanowienia, Usługodawca może wezwać Sprzedawcę do poprawienia opisu lub zdjęcia oraz ukryć widoczność Towaru do czasu wprowadzenia tych poprawek przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do korzystania ze zdjęć, nagrań audiowizualnych oraz opisów umieszczonych w przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  3. do wykorzystania ich w celach promocyjnych Serwisu Internetowego.
 • 6 Płatność i zasady rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą, a Usługodawcą
 1. Sprzedawcy są zobowiązani zapłacić na rzecz Usługodawcy, od każdej zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego Umowy sprzedaży Towaru prowizję w wysokości:
  1. O% ceny brutto każdego sprzedanego Towaru – w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych do dnia 31.05.2021 r. włącznie
   Kwota prowizji każdorazowo pokrywa koszty obsługi transakcji przez zewnętrzne systemy płatności.
  2. 15% ceny brutto każdego sprzedanego Towaru – w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia od 1.06.2021 r.
 2. Usługodawca wypłaca środki należne Sprzedawcy w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w w trakcie konfiguracji Sklepu, w terminie 5 Dni roboczych od dnia oznaczenia Towaru jako “wysłany” przez Sprzedawcę, zgodnie z §6 ust. 3.
 3. W celu wypłacenia przez Usługodawcę należnych środków, Sprzedawca musi oznaczyć zamówienie jako “wysłane” poprzez zmianę statusu w zakładce “zamówienia” oraz wprowadzić nr listu przewozowego lub nr listu poleconego. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych dotyczących wysłanego Towaru, Usługodawca może wstrzymać się z wypłaceniem należności do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Towaru.
 4. W skład wypłaconej należności oprócz ceny brutto Towaru po potrąceniu prowizji, o której mowa §6 ust. 1, wchodzą również koszty przesłania Towaru zapłacone przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji, o której mowa w §6 ust. 1 z kwoty stanowiącej wartość złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 6. Do 5 dnia każdego miesiąca Usługodawca wystawi i udostępni fakturę VAT zawierającą zestawienie transakcji z poprzedniego miesiąca, uwzględniającą naliczone i pobrane przez Usługodawcę prowizje, zgodnie z §6 ust. 1 i . Informacja o nowej fakturze zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawcy podany podczas zakładania Konta Sprzedawcy.
 • 7 Zasady zawierania Umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą
 1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedawcami Umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcami, przedmiotem których są Towary. Usługodawca zapewnia jedynie techniczną możliwość prezentacji Towarów na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawców.
 3. Użytkownik może składać zamówienia na Towary przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres elektroniczny podany podczas składania zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówiony Towar poprzez zewnętrzny system płatności dotpay.pl, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie lub zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić dla Użytkowników za pośrednictwem Sklepu własny, zgodny z przepisami prawa regulamin, zawierający w szczególności warunki odstąpienia od umowy sprzedaży oraz składania reklamacji z tytułu rękojmi.
 • 8 Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.
 • 9 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług droga elektroniczną
 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 • 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1. Treść Ogłoszenia, sporządzonego przez Sprzedawcę powinna być rzetelna, dotyczyć wyłącznie Towaru, będącego jej przedmiotem, zgodna z przepisami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów oraz nie może wprowadzać Użytkowników w błąd.
 2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 • 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.
 • 12 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 • 13 Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 • 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym faREGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawców za pośrednictwem serwisu internetowego przerobmy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”), prowadzonego przez Elizę Poprawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. ELIZA POPRAWA z siedzibą w Warszawie oraz określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Elizę Poprawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. ELIZA POPRAWA z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  • 1 Definicje
  1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto Sprzedawcy – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Sprzedawcy.
  7. Konto Kupującego – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Kupującego.
  8. Konto Użytkownika – zbiorcze określenie Konta Sprzedawcy oraz Konta Kupującego.
  9. Ogłoszenie – oznacza ogłoszenie sprzedaży Towaru, zamieszczone przez Sprzedawcę i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
  10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  14. Sklep – funkcjonalność Konta Sprzedawcy, umożliwiająca zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika będącego Sprzedawcą.
  15. Sprzedawca – oznacza Użytkownika posiadającego Konto Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  16. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie przerobmy.pl.
  17. Towar – oznacza produkt przedstawiony za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  18. Usługodawca – oznacza Elizę Poprawę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O.K.F. ELIZA POPRAWA z siedzibą w Warszawie (03-601), ul. Krośniewicka 2B, NIP: 5242406429, REGON: 368326771, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: przerobmy@pimpit.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
   Numer BDO – 000442051.
  19. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
  20. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, między Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.
  • 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
  4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
  8. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, przedmiotem których są Towary prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawców.
  • 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
  2. Założenie Konta Kupującego nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
  3. Założenie Konta Sprzedawcy jest konieczne do skorzystania z usługi: Dodawanie Ogłoszenia.
  4. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
  5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
  7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
  • 4 Usługi
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu następujące usługi nieodpłatne:
   1. Formularz kontaktowy
   2. Newsletter
   3. Prowadzenie Konta Użytkownika;
   4. Warsztaty on-line
   5. Zamieszczanie opinii
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawców usługę nieodpłatną Zamieszczenie Ogłoszenia (przy czym w razie zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu, Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy prowizję, na zasadach opisanych poniżej w §6).
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
  6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
  7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
   Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
  9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@przerobmy.pl
  10. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
  11. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §13 Regulaminu.
  12. Usługa Warsztaty on-line polega na umożliwieniu przez Usługodawcę na Stronie Serwisu Internetowego, obejrzenie przez Użytkownika nagrań audiowizualnych, zamieszczonych przez Usługodawcę.
   W celu korzystania z nagrania audiowizualnego, zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu. Jednocześnie, na Stronie Internetowej Serwisu, Usługodawca zamieszcza informacje o funkcjonalnościach i interoperacyjnościach nagrania audiowizualnego, udostępnianego w ramach usługi Warsztaty on-line.
  13. Nagrania audiowizualne, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach usługi Warsztaty on-line, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
  14. Rezygnacja z usługi Warsztaty on-line możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
  15. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika publikacji na Stronie Internetowej Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności Towarów.
  16. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu.
  17. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Sprzedawcy przez Usługodawcę zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu przez czas nieokreślony (do momentu usunięcia Ogłoszenia przez Sprzedawcę, lub zawarcia przez niego Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu). W trakcie trwania usługi Sprzedawca ma możliwość edytowania Ogłoszenia. W celu skorzystania z usługi Sprzedawca wypełnia formularz udostępniony na Koncie Sprzedawcy Sprzedawcy i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Szczegółowe zasady zamieszczania Ogłoszeń, zawarte zostały w §5 Regulaminu.
  18. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczenie Ogłoszenia możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu przez Użytkownika zamieszczonego Ogłoszenia.
  19. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  • 5 Zasady Zamieszczania Ogłoszeń oraz sprzedaży Towarów
  1. Użytkownik chcąc uzyskać możliwości sprzedaży Towarów zobowiązany jest skorzystać z funkcjonalności Sklepu. W celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu Użytkownik wypełnia dedykowany formularz zamieszczony w Koncie Sprzedawcy i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniego polecenia w formularzu.
   W celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca jest również zobowiązany do przesłania Usługodawcy swojej video wizytówki, która będzie zamieszczona na profilu Sprzedawcy. Instrukcja, jak nagrać video wizytówkę zostanie udostępniona w odpowiedzi na otrzymany formularz zgłoszenia Sprzedawcy, o którym mowa powyżej.
  2. Po przesłaniu wypełnionego formularza oraz video wizytówki, o której mowa powyżej, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o aktywacji funkcjonalności Sklepu. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje pełnoprawny status Sprzedawcy, możliwość korzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  3. Sprzedawca w ramach korzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia jest zobowiązany do zamieszczonych zdjęć Towarów w wysokiej jakości, oddających rzeczywisty wygląd oferowanego Towaru. Opis Towaru powinien zawierać główne cechy i istotne parametry wyrobu.
  4. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdjęcia i treści umieszczone przez siebie w opisie Towaru, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. W przypadku uznania, że opis lub zdjęcia Towaru nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, Usługodawca może wezwać Sprzedawcę do poprawienia opisu lub zdjęcia oraz ukryć widoczność Towaru do czasu wprowadzenia tych poprawek przez Sprzedawcę.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Sprzedawcę Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, tj. prowadzenie przez Sprzedawcę działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. W przypadku uznania, że opis lub zdjęcie Towaru narusza powyższe postanowienia, Usługodawca może wezwać Sprzedawcę do poprawienia opisu lub zdjęcia oraz ukryć widoczność Towaru do czasu wprowadzenia tych poprawek przez Sprzedawcę.
  6. Sprzedawca udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do korzystania ze zdjęć, nagrań audiowizualnych oraz opisów umieszczonych w przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym, na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
   3. do wykorzystania ich w celach promocyjnych Serwisu Internetowego.
  • 6 Płatność i zasady rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą, a Usługodawcą
  1. Sprzedawcy są zobowiązani zapłacić na rzecz Usługodawcy, od każdej zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego Umowy sprzedaży Towaru prowizję w wysokości:
   1. O% ceny brutto każdego sprzedanego Towaru – w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych do dnia 31.05.2021 r. włącznie
    Kwota prowizji każdorazowo pokrywa koszty obsługi transakcji przez zewnętrzne systemy płatności.
   2. 15% ceny brutto każdego sprzedanego Towaru – w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia od 1.06.2021 r.
  2. Usługodawca wypłaca środki należne Sprzedawcy w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w w trakcie konfiguracji Sklepu, w terminie 5 Dni roboczych od dnia oznaczenia Towaru jako “wysłany” przez Sprzedawcę, zgodnie z §6 ust. 3.
  3. W celu wypłacenia przez Usługodawcę należnych środków, Sprzedawca musi oznaczyć zamówienie jako “wysłane” poprzez zmianę statusu w zakładce “zamówienia” oraz wprowadzić nr listu przewozowego lub nr listu poleconego. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych dotyczących wysłanego Towaru, Usługodawca może wstrzymać się z wypłaceniem należności do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Towaru.
  4. W skład wypłaconej należności oprócz ceny brutto Towaru po potrąceniu prowizji, o której mowa §6 ust. 1, wchodzą również koszty przesłania Towaru zapłacone przez Użytkownika.
  5. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji, o której mowa w §6 ust. 1 z kwoty stanowiącej wartość złożonego przez Użytkownika zamówienia.
  6. Do 5 dnia każdego miesiąca Usługodawca wystawi i udostępni fakturę VAT zawierającą zestawienie transakcji z poprzedniego miesiąca, uwzględniającą naliczone i pobrane przez Usługodawcę prowizje, zgodnie z §6 ust. 1 i . Informacja o nowej fakturze zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawcy podany podczas zakładania Konta Sprzedawcy.
  • 7 Zasady zawierania Umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą
  1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedawcami Umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.
  2. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcami, przedmiotem których są Towary. Usługodawca zapewnia jedynie techniczną możliwość prezentacji Towarów na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawców.
  3. Użytkownik może składać zamówienia na Towary przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres elektroniczny podany podczas składania zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą.
  6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
  7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówiony Towar poprzez zewnętrzny system płatności dotpay.pl, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie lub zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
  8. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić dla Użytkowników za pośrednictwem Sklepu własny, zgodny z przepisami prawa regulamin, zawierający w szczególności warunki odstąpienia od umowy sprzedaży oraz składania reklamacji z tytułu rękojmi.
  • 8 Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
  2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.
  • 9 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług droga elektroniczną
  1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  • 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
  1. Treść Ogłoszenia, sporządzonego przez Sprzedawcę powinna być rzetelna, dotyczyć wyłącznie Towaru, będącego jej przedmiotem, zgodna z przepisami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów oraz nie może wprowadzać Użytkowników w błąd.
  2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  3. Użytkownik oświadcza, że:
   1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
   2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
   3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
   2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
  6. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
   1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
   3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
   4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
   5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  • 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.
  • 12 Ochrona danych osobowych
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
  • 13 Rozwiązanie umowy
  1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
  3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
  • 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.
  6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

  kcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.


Regulamin_przerobmy

Skip to content