Deprecated: Korzystanie z wpseo_opengraph uznawane jest za przestarzałe od wersji 14.0! Zamiast tego użyj wpseo_frontend_presenters. in /home/server132743/ftp/przerobmy.pl/wp-includes/functions.php on line 5234

Deprecated: Korzystanie z wpseo_twitter uznawane jest za przestarzałe od wersji 14.0! Zamiast tego użyj wpseo_frontend_presenters. in /home/server132743/ftp/przerobmy.pl/wp-includes/functions.php on line 5234
cropped 20200830 150242 scaled 2
cropped chrobek logo mini

chrobek.pl

Zasady i warunki


Regulamin zamawiania i sprzedaży wyrobów marki chrobek.pl

§ 1
Definicje
1.    Regulamin - niniejszy regulamin dostępny na stronie sklepu
internetowego, przeznaczonej dla wyrobów marki chrobek.pl;
2.    chrobek.pl - marka produktów;
3.    Sklep internetowy - portal za pośrednictwem, którego oferowane są
produkty marki chrobek.pl, działający pod adresem www.przerobmy.pl;
4.    Wyroby - produkty marki chrobek.pl znajdujące się w ofercie chrobek.pl;
5.    Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do
czynności prawnych zainteresowana zakupem lub biorącą udział w
transakcji zakupu Wyrobów chrobek.pl na podstawie umowy sprzedaży
zawieranej na odległość. Klient to także Konsument, jeśli w danej
kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do konsumenta;
6.    Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze chrobek.pl
czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
7.    Czas dostawy - to  czas od momentu przekazania paczki zawierającej
Wyroby marki chrobek.pl przewoźnikowi (kurierowi) do momentu
dostarczenia przesyłki do Klienta, na wskazany przez niego adres;
8.    Czas realizacji zamówienia to czas rozumiany jest jako czas od
złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania paczki
przewoźnikowi (kurierowi);
9.    Cena Wyrobu  - cena widoczna w Sklepie internetowym lub ustalona z
Klientem w przypadku zamówienia indywidualnego zawierająca podatek VAT
wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów;
10.   Data wpłaty środków - data uznania rachunku bankowego chrobek.pl;
11.    Dni robocze - oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Postanowienia wstępne
1.    Bezpośredni kontakt z chrobek.pl możliwy z jest za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: chrobek.pl@gmail.com  lub za
pośrednictwem telefonu pod numerem: Robert (+48) 889 606 452 lub Beata (+48) 538 387 142, lub na adres Robert Choiński, ul. Owocowa 22, 05-250 Łąki. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.chrobek.pl.
2.    Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do
Internetu, oraz standardowe oprogramowanie komputerowe, przy czym
chrobek.pl nie odpowiada za działanie Sklepu internetowego.
3.    Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia i elementy graficzne zawarte w
sklepach internetowych, oznaczone marką chrobek.pl  są chronione prawami
autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody chrobek.pl.
Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na
stronach sklepu jest zabronione.
4.    chrobek.pl nie odpowiada za działanie przewoźników, w tym
kurierów, zasady te reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1894 r. z
późniejszymi zmianami oraz inne akty prawne.

§ 3
Zamówienia, dostępność wyrobów i sprzedaż
1.    Wyroby marki chrobek.pl widoczne w Sklepie internetowym, dostępne
są albo niezwłocznie jeżeli znajdują się na stanie, albo w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Wyrobu, z zastrzeżeniem, że nie ma dwóch identycznych Wyrobów,  z uwagi na ręczne wykonanie, a  nie seryjną produkcję.
2.    Sprzedaż Wyrobów marki chrobek.pl następuje za pośrednictwem
Sklepu internetowego oraz w oparciu o inne zamówienia w tym indywidualne
na zlecenie Klienta.
3.   Czas realizacji zamówienia indywidualnego nie standardowego, na specjalne zlecenie Klienta wynosi  14  Dni roboczych od momentu ustalenia wszystkich szczegółów zamówienia i wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej z Klientem na rachunek bankowy wskazany przez chrobek.pl.
4.    Wysyłka Wyrobów marki chrobek.pl jest realizowana w ciągu 3 Dni
roboczych  od momentu potwierdzenia wpłaty całości środków zgodnie z
Ceną Wyrobu przy czym wysyłka nie obejmuje Czasu dostawy.
5.    Wysyłki Wyrobów marki chrobek.pl realizowane są za pośrednictwem
firm kurierskich, przy czym wysyłki/zamówienia nie są realizowane za
pobraniem.
6.    Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie
niemożliwa, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub
drogą elektroniczną i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
7.    Z zastrzeżeniem  punktu 2 powyżej, przyjmowane są również
zamówienia drogą telefoniczną, jednak w takim przypadku chrobek.pl
potwierdzi za pośrednictwem e-mail szczegóły zamówienia.
8.    Klient na etapie zakupu Wyrobu widocznego w Sklepie internetowym
lub składania zamówienia indywidualnego  wskazuje - rodzaj dokumentu
potwierdzającego sprzedaż (paragon, Faktura VAT).
9.    Standardowo dokumentacja przesyłana jest do Klienta drogą mailową,
dopiero na wyraźną prośbę Klienta, wysyłany jest paragony lub faktura w
formie papierowej.

§ 4
Wyroby
1.    Wyroby dostępne w sklepie internetowym są nowe, dokładnie opisane
w formie tekstowej, oraz przedstawione w postaci fotografii.
2.    Kolory i odcienie oferowanych przez chrobek.pl  Wyrobów mogą
odbiegać od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych parametrów
monitora, na którym wyświetlane jest zdjęcie danego Wyrobu.
3.    Drewniane produkty są naturalne i w tej formie są zachowane. tj.
chrobek.pl dokona wszelkiej należytej staranności, aby utrzymały one
swój naturalny charakter.
4.    W przypadku wyrobów drewnianych, nie uznaje się jako wady pęknięć
powstałych w skutek schnięcia drewna.
5.    Kora pozostawiona na Wyrobach chrobek.pl stanowi walor estetyczny,
ale chrobek.pl zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania jakichkolwiek
reklamacji z tytułu jej pęknięcia i/lub odpadnięcia od Wyrobu.
6.    chrobek.pl nie odpowiada za uszkodzenia Wyrobu powstałego w wyniku
nie prawidłowego użytkowania (np. zrzucenie ze stołu itp).

§ 5
Ceny Wyrobów
1.    Ceny Wyrobów chrobek.pl podane w sklepie internetowym zawierają
podatek VAT i podawane są w  złotych polskich.
2.    Ceny za Wyroby chrobek.pl wytwarzane według zamówienia
indywidualnego ustalane są na podstawie zamówienia i podawane do
wiadomości Klienta emailem.
3.    Koszty przesyłki  Wyrobów chrobek.pl ponosi Klient.

§ 6
Warunki zwrotu
1.    Anulowanie przez Klienta  zamówienia  indywidualnego  może
nastąpić w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia.
2.    Wyrób  może zostać zwrócony przez Klienta, w przypadku gdy,
kompletnie odbiega od zamówionego przedmiotu zamówienia indywidualnego lub gdy nastąpiło uszkodzenie zamówionego przedmiotu wynikające ze złego przygotowania paczki do wysyłki przez chrobek.pl.
3.    Środki pieniężne zwracane są przez chrobek.pl na rachunek Klienta
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni roboczych na nr konta
bankowego, z którego Klient dokonał przelewu na rzecz chrobek.pl.

§ 7
Odpowiedzialność
1.    chrobek.pl jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Wyrób
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w
przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), na następujących
zasadach:
a) wada fizyczna polega na niezgodności Wyrobu z umową, w szczególności
Wyrób jest niezgodny z umową, jeżeli:
i) Wyrób nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze
względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub
przeznaczenia;
ii) Wyrób nie ma właściwości, o których istnieniu chrobek.pl zapewnił
Konsumenta;
iii) Wyrób nie nadaje się do celu, o którym chrobek.pl poinformował
Konsumenta przy zawarciu umowy;
iv) Wyrób został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
b) Wyrób ma wadę prawną, jeżeli Wyrób stanowi własność osoby trzeciej
albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Wyrobem wynika z decyzji
lub orzeczenia właściwego organu;
c) chrobek.pl jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
d) chrobek.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Wyrobu;
e) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
i) żądanie obniżenia ceny Wyrobu albo odstąpienie od umowy, chyba że
chrobek.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
ii) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez chrobek.pl usunięcia
wady żądać wymiany Wyrobu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
chrobek.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia;
f) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest
obowiązany na koszt chrobek.pl dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca
oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do
miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

§ 8
Procedura rozpatrywania reklamacji
1.    Reklamacje dotyczące wad Wyrobu Klient powinien kierować do
chrobek.pl w formie pisemnej na adres:
Robert Choiński,
ul. Owocowa 22
05-250 Łąki
lub  drogą elektroniczną na adres e-mail: chrobek.pl@gmail.com.
2.    W przypadku stwierdzenia przez Klienta przy odbiorze od firmy
kurierskiej zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, wymagane jest
sporządzenie przez Klienta w obecności dostawcy protokołu. W takim
przypadku odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki ponosi dostawca i
reklamacja toczy się wedle procedur lub regulaminu właściwych dla firmy
kurierskiej.
3.    Przyjęcie przesyłki z Wyrobem przez Klienta bez zastrzeżeń
powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w
przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po
przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz
udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do
przewozu a jej wydaniem.
4.    W pozostałych przypadkach, nie wskazanych w punkcie 3 powyżej
reklamacje zgłaszane są do chrobek.pl.
5.    Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Wyrobu i żądanie
Klienta, a także dokumentację fotograficzną.
6.    chrobek.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30
dni. Jeżeli chrobek.pl nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w
terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
7.    Jeśli reklamacja zostanie uznana, chrobek.pl podejmie odpowiednie
działania.
8.    Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z
Konsumentami, w tym:
a) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą
platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
b) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem
powszechnym lub sądem polubownym;
c) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem
niezależnego mediatora.

§ 9
Postanowienia końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują
przepisy ogólnie obowiązujących ustaw prawa polskiego.
2.    Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, obowiązującymi od 25 grudnia 2014, do każdej przesyłki
dołączany jest formularz odstąpienia od umowy, który w razie chęci
zwrotu zakupionego towaru należy wypełnić i dołączyć do zwracanej
przesyłki. Termin na dokonanie zwrotu to 14 dni. Wzór formularza
odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.    Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2
marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Klient
ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny zwrotu. Do przesyłki
zwrotnej należy dołączyć fakturę VAT lub paragon. Zwroty przyjmowane są
tylko i wyłącznie z dołączonym paragonem lub fakturą. Produkt może być
zwrócony tylko w stanie niezmienionym, to znaczy: JEST KOMPLETNY, NIE
NOSI ŚLADÓW UŻYTKOWANIA, NIE ZOSTAŁ USZKODZONY ANI ZABRUDZONY.
4.    chrobek.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia i umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedały. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu internetowego w zakładce "TWÓRCY" pod nazwą chrobek.pl. W razie, gdy Klient nie akceptuje treści i/lub nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie chrobek.pl, co może skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia na Wyroby indywidualne i brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl.
5.    chrobek.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia i umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedały. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Nasi projektanci" pod nazwą chrobek.pl. W razie, gdy Klient nie akceptuje treści i/lub nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie chrobek.pl, co może skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia na Wyroby indywidualne i brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów chrobek.pl.
6.    Regulamin na pisemna prośbę Klienta może zostać udostępniony za
pośrednictwem emaila przed złożeniem zamówienia i/lub zawarciem umowy
sprzedaży Wyrobów chrobek.pl.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2019r.
8.    Ostatniej modyfikacji niniejszego Regulaminu dokonano w dniu
11.11.2020r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zamawiania i sprzedaży wyrobów marki chrobek.pl

UWAGA: Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Robert Choiński
ul. Owocowa 22
05-250 Łąki
chrobek.pl@gmail.com


ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w
dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego Wyrobu:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór Wyrobu nastąpiło w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……


……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)


Skip to content